براکت آسانسور چیست؟براکت آسانسور بعنوان مهار کننده ریل های
هدایت کننده کابین و ارتباط ریل های آسانسور به آهن کشی یا سازه درون چاه
عمل می نمایند.از طرفی براکت ها را به عنوان تصحیح کننده ناشاقولی احتمالی
چاه آسانسور یاد می کنند. در صورتی که ریل ها به درستی نصب شده باشند، حرکت
آسانسور به صورت نرم و بدون تکان و ارتعاش و با حداقل صدای ممکن انجام می
شود و نکته ای که وجود دارد این است که نصب درست ریل ها وابسته به اجرای
صحیح براکت ریل آسانسور است.نقش براکت آسانسور در نصب ریل آسانسور
بسیار مهم است و در واقع براکت ها پایه هایی هستند که ریل ها توسط آن ها به
سازه یا دیواره چاه متصل و نصب می شوند. سرعت حرکت، نوع اندازه ریل ها،
ترمز ایمنی یا پاراشوت و ظرفیت کابین عواملی اند که می توانند نوع و اندازه
براکت را مشخص کنند. براکت ها را از نبشی، ورقه آهنی یا ناودانی می سازند.شرکت
های نصاب آسانسور معمولا از براکت های مخصوص ریل های خود استفاده می کنند.
همانطور که ریل ها باید از مقاومت کافی برخوردار باشند، براکت در آسانسور
نیز باید از نوع قوی و محکم باشند تا ریل ها را نگه دارند.

براکت t16 ورق 4 آبکاری شده

۱۷,۵۰۰ تومان
براکت آسانسور چیست؟ براکت آسانسور بعنوان مهار کننده ریل های هدایت کننده کابین و ارتباط ریل های آسانسور به آهن

براکت t9 ورق 4 آبکاری شده

۱۷,۵۰۰ تومان
براکت آسانسور چیست؟ براکت آسانسور بعنوان مهار کننده ریل های هدایت کننده کابین و ارتباط ریل های آسانسور به آهن

براکت t5 ورق 4 آبکاری شده

۱۲,۵۰۰ تومان
براکت آسانسور چیست؟ براکت آسانسور بعنوان مهار کننده ریل های هدایت کننده کابین و ارتباط ریل های آسانسور به آهن